Ondřej Knedla
z siedzibą pod adresem Fryčovice 110, 73945
NIP: 09634291

zarejestrowaną w rejestrze handlowym pod numerem: 09634291 Sąd Okręgowy w Mieście Frýdek-Místek
do sprzedaży towarów (biletów) za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sixartticket.pl

1. Postanowienia wstępne

 1. Warunki handlowe (dalej zwane “warunkami handlowymi”) Ondřej Knedla z siedzibą pod adresem Fryčovice 110, 73945, NIP: 09634291, zarejestrowanej w rejestrze handlowym pod numerem 09634291 Sąd Okręgowy w Mieście Frýdek-Místek (dalej zwany “sprzedawcą”) regulują, zgodnie z przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 z dnia 9 kwietnia 2012 r., Kodeks cywilny (dalej zwany “kodeksem cywilnym”), wzajemne prawa i obowiązki stron umów sprzedaży (dalej zwanej “umową sprzedaży”) zawieranych między sprzedawcą a inną osobą fizyczną (dalej zwana “kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez sprzedawcę. Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.sixartticket.pl (dalej zwanej “stroną internetową”).
 2. Niniejsze warunki handlowe oraz regulamin reklamacji określają i precyzują prawa i obowiązki sprzedawcy oraz kupującego przy sprzedaży biletów na wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe lub inne (dalej zwane “wydarzeniami”) za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego na stronie internetowej.
 3. Kontaktowanie się z sprzedawcą oznacza skontaktowanie się z osobą upoważnioną telefonicznie pod jej konkretnym numerem telefonu lub adresem e-mail, jeśli są one dostępne dla kupującego, lub pod ogólnym numerem telefonu lub adresem e-mail, podanym w sekcji “Kontakt” na stronie internetowej.
 4. Niniejsze warunki handlowe stanowią integralną część umowy sprzedaży zawartej między kupującym a sprzedawcą. Kupujący, dokonując zakupu biletów, jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że stanowią one część umowy między nim a sprzedawcą.

2. Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie sprzedawcy do dostarczenia kupującemu biletów w żądanej ilości na wybrane przez niego wydarzenie oraz zobowiązanie kupującego do uiszczenia opłaty za bilety na rzecz sprzedawcy.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie dokonania przez kupującego opłaty za bilety.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć kupującemu bilety bez zbędnego opóźnienia po dokonaniu opłaty za bilety, przy czym w przypadku zakupu przez internet bilety zostaną dostarczone w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez kupującego. Kupujący nie ma prawa do otrzymania biletów przed uregulowaniem pełnej kwoty za bilet na wydarzenie na konto bankowe sprzedawcy.
 4. Dostarczenie biletów kupującemu ze strony sprzedawcy powoduje spełnienie wszystkich zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy sprzedaży.
 5. Bilety nie są wysyłane pocztą, ani nie są dostarczane za pobraniem.

3. Prawa i obowiązki stron umowy w związku z Wydarzeniem, na które zakupiono bilety

 1. Sprzedawca jest organizatorem poszczególnych Wydarzeń, na które bilety są sprzedawane. Zakup biletu na Wydarzenie tworzy stosunek prawny między kupującym a sprzedawcą jako organizatorem tego Wydarzenia. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie obowiązków organizatora wydarzenia wynikających z umowy między kupującym a sprzedawcą jako organizatorem Wydarzenia.
 2. Kupujący, kupując bilet, zobowiązuje się przestrzegać zasad ustalonych przez sprzedawcę jako organizatora Wydarzenia. Ponadto kupujący, dokonując zakupu biletu, zobowiązuje się przestrzegać regulaminu operacyjnego i porządkowego miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie.
 3. Organizatorowi, czyli sprzedawcy każdego Wydarzenia, przysługuje prawo do zmiany jego programu, terminu i miejsca. Kupujący, dokonując zakupu biletu, jest świadomy tego prawa sprzedawcy jako organizatora.
 4. Za ważność i autentyczność biletów zakupionych poza stroną internetową sprzedawcy, ten nie ponosi odpowiedzialności.

4. Procedura zakupu biletów i warunki płatności

 1. Cena każdego biletu jest podana indywidualnie dla każdego Wydarzenia. Dla każdego Wydarzenia podane są również ewentualne dodatkowe opłaty związane z zakupem biletu.
 2. W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej płatność za bilet jest możliwa tylko kartą płatniczą umożliwiającą dokonywanie zakupów kartą płatniczą przez internet lub przelewem bezgotówkowym na konto bankowe sprzedawcy.
  1. W przypadku zakupu za pośrednictwem bramki płatności ComGate, kupujący może skorzystać z poniższych danych kontaktowych w przypadku ewentualnych reklamacji lub pytań dotyczących płatności:
   ComGate Payments, a.s., ul. Gočárova 1754/48b, 500 02 Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel.: +420 228 224 267, Strona internetowa: https://www.comgate.cz
  2. W przypadku zakupu za pośrednictwem bramki płatności GoPay, kupujący może skorzystać z poniższych danych kontaktowych w przypadku ewentualnych reklamacji lub pytań dotyczących płatności:
   GoPay s.r.o., ul. Pražská 1247/24, 370 04 České Budějovice, E-mail: podpora@gopay.cz, Tel.: +420 387 685 123, Strona internetowa: https://www.gopay.com
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez kupującego związane z zakupem biletu wynikające z umowy między kupującym a banką, która wydała kupującemu kartę płatniczą lub która prowadzi konto bankowe kupującego, za pośrednictwem którego dokonano płatności za bilet.
 4. Bilety nie są wysyłane za pobraniem.

5. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z przepisem § 1837 lit. j) ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów, kupujący nie ma prawa odstąpić od umowy zawartej między nim a sprzedawcą zgodnie z przepisami § 1829 Kodeksu cywilnego (odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn), ponieważ jest to umowa dotycząca korzystania z czasu wolnego i świadczenie jest dokonywane przez przedsiębiorcę, czyli w tym przypadku organizatora Wydarzenia, w określonym terminie.

6. Procedura reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej podlegają niniejszym warunkom handlowym oraz regulaminowi reklamacji określonemu w tym artykule 6.
 2. Kupujący ma prawo do zwrotu opłaty za bilet tylko w poniższych przypadkach i warunkach.
 3. Kupujący nie ma prawa do wymiany biletu. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty, kradzieży lub innej deprecjacji biletu, bilet nie będzie zastępowany nowym, a kupującemu nie zostanie udzielona rekompensata.
 4. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niemożność dostarczenia biletu kupującemu z powodu działań lub zaniedbań kupującego, w szczególności z powodu niemożności dostarczenia biletu na podany przez kupującego adres e-mail (np. przepełniona skrzynka pocztowa, filtr antyspamowy itp.).
 5. W przypadku, gdy kupujący nie otrzymał biletu najpóźniej w ciągu 2 godzin od pełnej zapłaty za bilet, tj. od zaksięgowania pełnej ceny biletu na konto sprzedawcy, jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od upływu wyżej wymienionego terminu dostarczenia biletu, skontaktować się z sprzedawcą i poinformować go, że nie otrzymał opłaconego biletu. W tym celu kupujący jest zobowiązany podać sprzedawcy swoje imię oraz adres e-mail, które podał jako dane kontaktowe lub identyfikacyjne podczas zakupu biletu. W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, że bilet faktycznie nie został dostarczony kupującemu, postępowanie będzie kontynuowane zgodnie z metodą opisaną poniżej w punkcie 5.
  1. Sprzedawca zobowiązuje się przesłać ponownie kupującemu bilet najpóźniej w ciągu 24 godzin, ale nie później niż 1 godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia, na adres e-mail podany przez kupującego.
  2. W przypadku, gdy Wydarzenie już się odbyło, sprzedawca zobowiązuje się zwrócić kupującemu opłatę za bilet, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji przez kupującego.
 6. W przypadku niemożności przeprowadzenia Wydarzenia z powodu działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków, wojny, mobilizacji, powstania, pandemii itp.), sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub całkowitego odwołania Wydarzenia. W przypadku przeniesienia Wydarzenia na inny termin, bilet zachowuje swoją ważność na ten zmieniony termin, a kupujący nie ma prawa do zwrotu opłaty za bilet ani do wymiany biletu.
 7. W przypadku, gdy Sprzedawca, jako organizator, zmieni termin lub całkowicie odwoła Wydarzenie, Kupujący, który podał Sprzedawcy swój kontakt (e-mail, telefon, adres pocztowy, faks itp.), zostanie powiadomiony za pośrednictwem tego kontaktu o odwołaniu Wydarzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego, jeśli nie można skontaktować się z Kupującym na czas za pośrednictwem tego kontaktu lub jeśli Kupujący otrzyma powiadomienie o odwołaniu Promocji wysłane w terminie i z opóźnieniem. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności, jeśli informacja ta nie zostanie przekazana osobie trzeciej w odpowiednim czasie.
 8. W przypadku całkowitego odwołania Wydarzenia przez organizatora jako sprzedawcę, opłata za bilet zostanie zwrócona w pełnym zakresie zgodnie z opisem poniżej.
 9. W przypadku spełnienia warunków zwrotu opłaty za bilet zgodnie z ustępem 8 tego regulaminu reklamacji, opłata zostanie zwrócona kupującemu za pośrednictwem karty płatniczej, którą dokonano płatności za bilet, lub w przypadku płatności przelewem bankowym na konto bankowe, z którego wpłynęła opłata za bilet. Zwrot pełnej ceny opłaty za bilet dokonany kupującemu nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odwołania Wydarzenia.
 10. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail email@example.com lub pod numerem telefonu +420 604 684 451.

7. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe kupującego w celu realizacji stosunku umownego między nim a kupującym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2017/679 w zakresie, w jakim kupujący je dostarczył; w największym możliwym zakresie są to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer konta bankowego lub karty płatniczej. Minimalny zakres danych osobowych, który sprzedawca zastrzega jako warunek zawarcia umowy i w którym kupujący jest zobowiązany podać swoje dane osobowe, obejmuje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail. Numer konta bankowego lub numer karty płatniczej są przechowywane bez powiązań z innymi danymi osobowymi w księgowości na wyciągach bankowych sprzedawcy i nie są dalej przetwarzane w żaden sposób.
 2. W szczególności chodzi o następujące konkretne cele przetwarzania danych osobowych:
  1. dostarczanie biletu kupującemu i przesyłanie informacji o zmianach dotyczących Wydarzeń lub biletów;
  2. identyfikacja kupującego w przypadku rozpatrywania reklamacji zgodnie z regulaminem reklamacji zawartym w artykule 6.
 3. Kupujący podaje swoje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej i oprogramowania BZUCO e-shop. W przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. literówki w imieniu lub numerze telefonu) kupujący ma obowiązek skontaktować się z sprzedawcą w własnym interesie. Sprzedawca przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy, a następnie usuwa dane osobowe. Jeśli kupujący życzy sobie wcześniejszego usunięcia swoich danych, może skontaktować się z sprzedawcą i poprosić o usunięcie swoich danych osobowych.
 4. Sprzedawca przechowuje bez ograniczeń adresy e-mail wszystkich kupujących i wykorzystuje je w celu wysyłania komunikatów handlowych dotyczących Wydarzeń. Jeśli kupujący nie chce otrzymywać komunikatów handlowych, może je zrezygnować, odpowiadając na e-mail i informując, że nie chce już otrzymywać żadnych komunikatów handlowych; w takim przypadku jego adres e-mail zostaje usunięty z listy mailingowej. Kupujący może również bezpośrednio skontaktować się z sprzedawcą, jeśli nie zgadza się na otrzymywanie komunikatów handlowych.
 5. Sprzedawca prowadzi statystyki dotyczące liczby sprzedanych biletów na poszczególne Wydarzenia w poszczególnych latach. Dane osobowe kupujących służą jako podstawa dla tych statystyk, jednak są one w pełni zanonimizowane za pomocą oprogramowania BZUCO e-shop i nie można na ich podstawie identyfikować kupujących.
 6. Na Wydarzeniach organizowanych przez sprzedawcę jako organizatora są robione zdjęcia i krótkie nagrania audio-wizualne w celu promocji Wydarzeń w Internecie. Sprzedawca stara się zachować prywatność uczestników w maksymalnym możliwym stopniu podczas fotografowania i filmowania. Jeśli kupujący dowiaduje się, że znajduje się na jakimś ujęciu i jest na nim wyraźnie rozpoznawalny, może skontaktować się ze sprzedawcą i poprosić o dodatkowe środki techniczne, które pomogą zachować jego anonimowość jako uczestnika, zwłaszcza poprzez sztuczne zamazanie swojego wizerunku.
 7. Kupujący ma prawo w każdym czasie zgłaszać żądania lub skargi dotyczące przetwarzania jego danych osobowych do sprzedawcy lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Postanowienia końcowe

 1. Jeśli okazałoby się, że któreś z postanowień niniejszych warunków handlowych i regulaminu reklamacji jest nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych postanowień niniejszych warunków handlowych i regulaminu reklamacji, które są oddzielne od nieważnego lub nieskutecznego postanowienia.
 2. Sprzedawca ma prawo do dowolnej zmiany niniejszych warunków handlowych.
 3. Wszystkie postanowienia niniejszych warunków handlowych i regulaminu reklamacji oraz stosunek umowny między kupującym a sprzedawcą podlegają czeskiemu porządkowi prawnemu.

W Ostravě i dnia 22.10.2023 wydał Ondřej Knedla