handlową/przedsiębiorcę pod nazwą Ondřej Knedla

z siedzibą Fryčovice 110

 NIP:CZ09634291

zarejestrowaną w rejestrze handlowym pod numerem 09634291 Sąd Okręgowy

w Mieście Frýdek-Místek

do sprzedaży towarów (biletów) za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sixartticket.pl

1. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe kupującego w celu wykonywania umowy między nim a kupującym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/679 w sprawie ochrony danych osobowych, i to w zakresie, w jakim dostarczył mu je kupujący. W najszerszym możliwym zakresie dane te obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer konta bankowego lub karty płatniczej. Minimalny zakres danych osobowych, który sprzedawca zastrzega jako warunek zawarcia umowy i który kupujący jest zobowiązany dostarczyć, to imię i nazwisko oraz adres e-mail. Numer konta bankowego lub numer karty płatniczej są zapisywane bez związku z innymi danymi osobowymi w księgowości na wyciągach bankowych sprzedawcy i nie są w żaden sposób przetwarzane.
 2. W szczególności są to następujące podcele przetwarzania danych osobowych:
  1. dostarczanie biletów kupującemu i wysyłanie informacji o zmianach w wydarzeniach lub biletach;
  2. identyfikacja kupującego w przypadku reklamacji zgodnie z procedurą reklamacyjną zawartą w art. 6.
 3. Kupujący wprowadza swoje dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej i oprogramowania BZUCO e-shop. W przypadku błędnie wprowadzonych danych (np. literówka w nazwisku lub numerze telefonu), kupujący jest zobowiązany do skontaktowania się ze sprzedawcą we własnym interesie. Sprzedawca przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, ale nie dłużej niż 12 miesięcy, a następnie usuwa dane osobowe. Jeśli kupujący chce usunąć informacje wcześniej, może skontaktować się ze sprzedawcą i poprosić o usunięcie swoich danych osobowych.
 4. Sprzedawca przechowuje adresy e-mail wszystkich Kupujących przez czas nieokreślony i wykorzystuje je w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących Promocji. Jeśli Kupujący nie chce otrzymywać informacji handlowych, może zrezygnować z ich wysyłania, po prostu odpowiadając e-mailem, że nie chce już otrzymywać żadnych informacji handlowych; w takim przypadku jego adres e-mail zostanie następnie usunięty z listy mailingowej. Kupujący może również skontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą w celu wyrażenia sprzeciwu wobec przesyłania informacji handlowych.
 5. Sprzedawca prowadzi statystyki dotyczące liczby sprzedanych biletów na każde Wydarzenie w każdym roku. Podstawą tych statystyk są dane osobowe kupujących, które są jednak w pełni anonimizowane za pośrednictwem oprogramowania sklepu internetowego BZUCO i nie ma możliwości późniejszej identyfikacji kupujących.
 6. Podczas Wydarzeń Sprzedawca jako organizator wykonuje zdjęcia i krótkie nagrania audiowizualne na potrzeby promocji Wydarzeń w Internecie. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zachować prywatność odwiedzających w miarę możliwości podczas robienia zdjęć i filmowania. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że jest wyraźnie rozpoznawalny na którymkolwiek ze zdjęć, może skontaktować się ze Sprzedawcą i zażądać od niego podjęcia dodatkowych środków technicznych w celu zanonimizowania danego Kupującego jako odwiedzającego, w szczególności poprzez sztuczne rozmycie jego wizerunku.
 7. Kupujący jest uprawniony do skontaktowania się ze Sprzedawcą lub Urzędem Ochrony Danych Osobowych w dowolnym momencie z wnioskami lub skargami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych.

Dnia 22.10.2023  wydał Ondřej Knedla